เงื่อนไขและข้อกำหนดนโยบาย

ข้อตกลงและเงื่อนไขในการให้บริการแอพพลิเคชั่น WEFITNESS

เพื่อปกป้องสิทธิของผู้ใช้บริการ โปรดอ่านเงื่อนไขทั้งหมดและตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขทั้งหมดต่อไปนี้

ข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการนี้ทำขึ้นระหว่าง บริษัท วี ฟิตเนส จำกัด ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "บริษัท" ซึ่งเป็นผู้ผลิตแอพพลิเคชั่นหรือเป็นผู้ที่ได้รับลิขสิทธิ์ในการให้บริการแอพพลิเคชั่น เพื่อกำหนดข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการระหว่างผู้เข้ามาใช้บริการ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "ผู้ใช้บริการ" โดยจะใช้บริการแอพพลิเคชั่นของบริษัท ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "บริการ"

2.1 ผู้ใช้บริการจะต้องตกลงและปฏิบัติตามเงื่อนไขซึ่งปราฏอยู่บนเงื่อนไขการเป็นสมาชิกบริการและเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้หรือในฉบับแก้ไขเพิ่มเติมอันอาจจะมีขึ้นในภายหน้า และการที่ท่านได้ตกลงในการใช้บริการของ บริษัท ถือว่าท่านได้ยินยอมและเห็นด้วยกับข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้แล้ว

2.2 เงื่อนไขการเป็นสมาชิกและเงื่อนไขการให้บริการแอพพลิเคชั่นฉบับนี้เป็นไปตามเงื่อนไขการเป็นสมาชิกและเงื่อนไขการให้บริการแอพพลิเคชั่นของสัญญาการให้บริการแอพพลิเคชั่นมือถือ หากผู้ใช้บริการยอมรับต่อคำถาม ถือว่าผู้ใช้บริการได้ยอมรับเงื่อนไขการให้บริการ และถือว่าเงื่อนไขการเป็นสมาชิกและเงื่อนไขการให้บริการแอพพลิเคชั่นนี้มีผลบังคับใช้

2.3 บริษัทสามารถเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขการเป็นสมาชิกและเงื่อนไขการให้บริการได้ตามความเหมาะสมและเงื่อนไขการให้บริการที่มีการเปลี่ยนแปลงจะถูกประกาศให้ทราบบนแอพพลิเคชั่น WEFITNESS

2.4 ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ต้องเข้าไปเยี่ยมชมแอพพลิเคชั่นเป็นระยะและตรวจสอบเนื้อหาข้อตกลงที่มีการเปลี่ยนแปลงและได้ประกาศไว้แล้ว หากผู้ใช้บริการได้มีการเข้าใช้บริการหลังจากมีการประกาศเปลี่ยนแปลงไปแล้ว ถือว่าท่านได้ยอมรับและเห็นด้วยในการเปลี่ยนแปลงในเนื้อหาดังกล่าวนั้น และทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ของผู้ใช้บริการ อันเกิดจากการไม่ทราบเนื้อหาประกาศของข้อตกลงนั้นๆ

2.5 ผู้ใช้บริการที่อายุยังไม่ถึง 15 ปีบริบูรณ์ในวันที่ใช้บริการจะต้องมีผู้ปกครอง (ผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้ปกครอง) ของผู้ใช้บริการ ในการดูแล ยินยอม หรือให้คำแนะนำ เพื่อทำความเข้าใจในข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการของบริษัทแล้วนั้น ให้ถือเป็นการยอมรับและอนุญาตในข้อตกลงเงื่อนไขการให้บริการของผู้ปกครองแล้วโดยปริยาย

2.6 ผู้ใช้บริการ จะต้องขอลงทะเบียนเป็นผู้ใช้บริการ โดยกรอกข้อมูลชื่อนามสกุลและข้อมูลส่วนตัวตามความเป็นจริง ของผู้ใช้บริการ และดำเนินตามขั้นตอนการขอเป็นผู้ใช้บริการด้วยข้อมูลที่เป็นความจริง

การบริการให้หมายความรวมถึงการให้บริการดังต่อไปนี้ด้วย

3.1 การดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น WEFITNESS ซึ่งเป็น ผู้ให้บริการด้านสุขภาพและการออกกำลังกาย

3.2 บริษัทเป็นผู้เผยแพร่แอพพลิเคชั่นบนมือถือที่บริษัทได้ผลิตหรือได้รับลิขสิทธิ์จากผู้ให้บริการ จากระบบปฏิบัติการ IOSและระบบปฏิบัติการ Android

3.3 บริษัทเป็นผู้ให้บริการในการจำหน่ายผลิตภันฑ์ โปรโมชั่นหรือได้รับลิขสิทธิ์ในการให้บริการ ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถเลือกซื้อแพ็คเกจ บุ๊คคลาส และบุ๊คผู้ฝึกสอน ในแอพพลิเคชั่น WEFITNESS ได้เลย หรือสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวในด้านสุขภาพ ข้อมูลการออกกำลังกายที่ได้อนุญาตไว้

4.1 บริษัทจะไม่รับผิดชอบการเก็บรักษาข้อมูลใดๆ หรือข้อมูลการใช้งานของผู้ใช้บริการที่ใช้บริการอย่างผิดวัตถุประสงค์ หรือผิดเงื่อนไขการให้บริการหรือผิดกฏหมายไทยหรือกฏหมายระหว่างประเทศที่ใช้บังคับและเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ

4.2 บริษัทจะให้บริการตามเงื่อนไขการให้บริการหรือตามกฏหมายไทยหรือกฏหมายระหว่างประเทศที่ใช้บังคับและเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศเพื่อให้บริการแอพพลิเคชั่นที่บริษัทได้ผลิตหรือได้รับสิทธิ์ให้แก้ผู้ใช้บริการ

 

4.3 ในกรณีที่บริษัทมีความจำเป็นต้องเพิ่มเนื้อหาการให้บริการแอพพลิเคชั่น หรือเพื่อความจำเป็นในการบริหารแอพพลิเคชั่น ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมให้บริษัทมีสิทธิเปลี่ยนแปลงได้เป็นครั้งๆ ไปทั้งโดยการอัพเดทออนไลน์และออฟไลน์

4.4 บริษัทจะประกาศเงื่อนไขการให้บริการแอพพลิเคชั่นและข้อกำหนดหรือข้อบังคับใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฏหมายไทยหรือกฏหมายระหว่างประเทศที่ใช้บังคับและเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ เกี่ยวกับเงื่อนไขการให้บริการแอพพลิเคชั่นอย่างสม่ำเสมอ ผู้ใช้บริการตกลงและให้ความยินยอมกับเงื่อนไขการให้บริการแอพพลิเคชั่น อัพเดทกิจกรรม ข้อมูลนักพยากรณ์ผ่านทางแอพพลิเคชั่น และเว็บไซด์ทุกประการ ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการจะต้องตรวจสอบประกาศเงื่อนไขการให้บริการแอพพลิเคชั่นและข้อกำหนดหรือข้อบังคับใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฏหมายไทยหรือกฏหมายระหว่างประเทศที่ใช้บังคับและเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ เกี่ยวกับเงื่อนไขการให้บริการแอพพลิเคชั่นอย่างสม่ำเสมอ บริษัทจะไม่รับผิดความเสียหายใดๆ ของผู้ใช้บริการ เนื่องจากไม่ได้เข้ามาตรวจสอบประกาศเงื่อนไขการให้บริการแอพพลิเคชั่นและข้อกำหนดหรือข้อบังคับใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฏหมายไทยหรือกฏหมายระหว่างประเทศที่ใช้บังคับและเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ เกี่ยวกับเงื่อนไขการให้บริการแอพพลิเคชั่นและบนเว็บไซต์

5.1 บริษัทจะให้บัญชีและรหัสผ่านแก่ผู้ใช้บริการตามที่ผู้ใช้บริการของบริษัทตั้งขึ้นโดยใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษ และ/หรือตัวเลขอาราบิคในจำนวนที่กำหนดไว้เพื่อดำเนินการใช้บริการบัญชีและรหัสผ่านการเข้าใช้บริการของผู้ใช้บริการ ในฐานะวิธีการเดียวที่บริษัทใช้แยกแยะผู้ใช้บริการได้

5.2 บัญชีและรหัสผ่านจะได้รับการดูแลจัดการจากบริษัทเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งบริษัทขอรับรองว่าจะเก็บข้อมูลของสมาชิกไว้เป็นความลับอย่างดีที่สุด โดยจะมินำไปเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต

5.3 ผู้ใช้บริการตกลงรับผิดชอบในการดูแลบัญชีและรหัสผ่านของตัวเอง และรับผิดชอบต่อความเสียหายในการใช้บริการและการทดสอบ ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ถูกจารกรรมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือสูญหาย เสียหายอันเนื่องจากเหตุสุดวิสัยหรือไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ผู้ใช้บริการซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบดูแลบัญชีจะเป็นคนรับผิดชอบทั้งหมด โดยที่บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

5.4 บริษัทจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบใดๆ กับการใช้งาน มอบ ซื้อขาย เช่า ยืม โอน อนุญาต หรือใช้เป็นหลักประกันร่วมกัน ใช้หรือการถ่ายสิทธิของบัญชีและรหัสผ่านไม่ว่ารูปแบบใดๆ ทั้งสิ้น

6.1 บริษัทมีสิทธิใช้ข้อมูลของผู้ใช้บริการ เพื่อการใช้งานด้านต่างๆ ทางการตลาด โฆษณา ประชาสัมพันธ์ของบริษัทได้ ชื่อบัญชี ชื่อ ชื่อสกุล ของผู้ใช้บริการ บริษัทสามารถเปิดเผยได้ในวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์สาธารณะตามกฏหมายไทยและกฏหมายนานาประเทศที่ใช้บังคับ

6.2 บริษัทจะบันทึกและเก็บรักษาเนื้อหาการสนทนาทุกอย่างที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ใช้บริการภายในแอพพลิเคชั่นและสามารถเรียกดูได้ในกรณีที่บริษัทพิจารณาเห็นว่าจำเป็นเพื่อที่จะทำการแก้ไขเรื่องความขัดแย้ง และเพื่อรักษาระเบียบและเงื่อนไขในการใช้บริการภายในแอพพลิเคชั่น ทั้งนี้ บริษัทจะควบคุมด้วยการจัดการแบบใช้เทคนิคมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ข้อมูลดังกล่าวบริษัทจะเป็นผู้จัดเก็บแต่เพียงผู้เดียว

6.3 บริษัทจะควบคุมและป้องกันด้วยระบบการจัดการข้อมูลตามรูปแบบเฉพาะตัวของบริษัทข้อมูลทั้งหมด บริษัทจะเป็นผู้จัดเก็บแต่เพียงผู้เดียว

7.1 ไม่ทำความเดือดร้อนให้กับผู้ให้บริการ

7.2 ห้ามเปิดเผยข้อมูลตารางคลาส หรือข้อมูลผู้ฝึกสอน กับผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการให้บริการ

 7.3 มีหน้าที่และความรับผิดอื่นๆ ตามกฏหมายที่ใช้บังคับ

7.4 การเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวทั้งของตนเองและผู้อื่นในที่สาธารณะ รวมถึงห้ามผู้ใช้บริการเผยแพร่ ไม่ว่าจะเป็นบทความ ถ้อยคำ รูปภาพ หรือลักษณะใดๆ อันเป็นการหมิ่นประมาท ไม่เหมาะสม ลามก อนาจาร หยาบคาบ หรือน่ารังเกียจ

7.5 ไม่กระทำผิดตามข้อกฏหมายใดๆ รวมถึงไม่ละเมิดในทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิอื่นๆ ในรูปแบบใดๆ ทั้งสิ้น

7.6 ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้หรือกฏหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

7.7 หากผู้ใช้บริการพบว่ามีการใช้บริการที่ผิดข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการนี้หรือผิดกฏหมายใดๆ โดยบัญชีหรือรหัสผ่านซึ่งเป็นของผู้ใช้บริการ ให้ผู้ใช้บริการแจ้งบริษัททราบทันที หากพบว่าการใช้บริการนั้นเกิดจากความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้บริการเอง บริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากผู้ใช้บริการกระทำการในกรณีดังต่อไปนี้

8.1 ข้อความที่ทำให้บุคคลอื่นเสียหาย เสื่อมเสียชื่อเสียงหรือเสียเกียรติยศ

8.2 ใช้คำหยาบคาย หรือด่าทอกัน หรือมีการพาดพิงถึงบุพพการี

8.3 ก่อกวน และก่อให้เกิดความเสียหายต่อการให้บริการ

8.4 ข้อความสนับสนุนการกระทำที่ทุจริต

8.5 ละเมิดสิทธิบุคคลอื่น หรือละเมิดสิทธิของบริษัท

8.6 ละเมิดข้อตกลงนี้หรือกฏหมายที่เกี่ยวข้อง หรือจารีตประเพณี หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

8.7 นำภาพ เนื้อหา หรือทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้โดยมิได้รับอนุญาต

8.8 ข้อความที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อหวังผลประโยชน์ใดๆ โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท

8.9 ข้อความที่มีเนื้อหาสื่อไปในทางที่ไม่สุภาพ หรือคำหยาบคาย

8.10 ข้อความหรือรูปภาพลามก อนาจาร

8.11 โฆษณาโดยไม่เกี่ยวกับแอพพลิเคชั่น โดยการทำไปสู่เว็บไซด์อื่น

8.12 โฆษณาแอพพลิเคชั่นอื่น และรวมถึงการกระทำต่างๆ ที่พยายามชักจูงไปยังแอพพลิเคชั่นอื่น

8.13 โฆษณาถึงเว็บไซต์ผิดกฏหมาย หรือเว็บไซต์ขยะต่างๆ

8.14 ให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ หรือบิดเบือน เกี่ยวกับบริษัท

8.15 แอบอ้างว่าเป็นผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท

8.16 ใช้วิธีชำระค่าบริการในลักษณะทุจริตหรือหลอกลวง

8.17 การชำระค่าบริการไม่สามารถขอคืนได้ทุกกรณีไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน

8.18 ผู้ใช้บริการลงทะเบียนด้วยการกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จหรือใช้ข้อมูลของบุคคลอื่นในการสมัคร

8.19 ผู้ใช้บริการมิได้เข้าใช้บริการนานกว่าเวลาที่กำหนด

9.1 บริษัทจะถูกยกเว้นความรับผิดชอบในกรณีที่บริษัทไม่สามารถให้บริการได้เนื่องจากเหตุสุดวิสัย

9.2 บริษัทจะไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับการระงับหรือข้อบกพร่องในการใช้บริการเนื่องมาจากผลทางกฏหมายใดหรือการกระทำผิดกฏหมายของผู้ใช้บริการ

9.3 บริษัทมีสิทธิยกเว้นความรับผิดในกรณีที่เกิดเหตุขัดข้องทางไฟฟ้าและโทรคมนาคม

9.4 บริษัทยกเว้นความรับผิดของตนในกรณีที่การให้บริการหยุดไปเนื่องจากเหตุการณ์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่น การแก้ไขเปลี่ยนแปลง การตรวจเช็ค และการก่อสร้างอุปกรณ์สำหรับการให้บริการซึ่งประกาศไปล่วงหน้าแล้ว

9.5 บริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ผู้ใช้บริการไม่สามารถทำกำไรตามที่ผู้ใช้บริการคาดหมายไว้ และความเสียหายจากการเลือกใช้บริการ หรือการใช้บริการของผู้ใช้บริการเอง

9.6 บริษัทจะไม่รับผิดชอบจากการ Login ล่าช้าและความเสียหายที่เกิดขึ้นจากระบบการเชื่อมต่อล่าช้าได้

9.7 บริษัทจะไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือ ความแม่นยำของคำประกาศเงื่อนไขการเป็นสมาชิก และเงื่อนไขการใช้บริการแอพพลิเคชั่นภายใต้ลิขสิทธิ์ของบริษัท ข้อมูลและข้อเท็จจริงในบริการหรือในเว็บไซต์

9.8 บริษัทไม่มีหน้าที่จะเข้ามาดูแลเกี่ยวกับปัญหาระหว่าง ผู้ใช้บริการด้วยกัน หรือระหว่างผู้ใช้บริการกับบุคคลที่สาม แล้วบริษัทไม่มีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับค่าเสียหายที่เกิดขึ้น

9.9 บางส่วนของการบริการอาจจะมีการให้บริการของบริษัทอื่นรวมอยู่ด้วย บริษัทจะไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับความเสียหายที่เกิดจากการบริการที่มาจากบริษัทอื่นๆ

10.1 บัญชีและรหัสผ่านทั้งหมด รวมไปถึงข้อมูลต่างๆ ที่อยู่ในบัญชี เป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ ไม่ว่าข้อมูลดังกล่าวจะได้มาด้วยวิธีการใดก็ตาม โดยบริษัทฯเพียงแต่ให้สิทธิแก่ผู้ใช้ในการใช้บัญชีรหัสผ่าน ภายในระยะเวลาที่ให้บริการเท่านั้น และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง เรียกคืน ระงับ หรือยกเลิกบัญชีรหัสผ่านได้ทุกเมื่อ หากสัญญาการให้บริการระหว่างบริษัทฯ กับเจ้าของลิขสิทธิ์ถูกแก้ไข สิ้นสุดลง หรือถูกยกเลิก รวมไปถึงเพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงการใช้บริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อผู้ใช้หรือบุคคลอื่นจากการกระทำดังกล่าว

10.2 บริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นต่อปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ใช้บริการด้วยกัน

10.3 บริษัทสามารถระงับการใช้บัญชีของผู้ใช้บริการได้ หากฝ่าฝืนข้อกำหนดหน้าที่ของผู้ใช้บริการอันเนื่องจากการใช้บัญชีในทางมิชอบจากบุคคลที่สาม หรือมีจากความเสียหายในการใช้งานบริการเกิดแก่ผู้ใช้บริการอันเนื่องมาจากการรั่วไหลของบัญชีหรือรหัสผ่านในการดูแลของผู้ใช้บริการเอง

10.4 บริษัทสามารถระงับการใช้งานบัญชี และข้อมูลทุกอย่างภายในแอพพลิเคชั่นของผู้ใช้บริการจากการพิจารณาตามความเหมาะสมในการควบคุมหรือหมายกำหนดการต่างๆ ของแอพพลิเคชั่น

10.5 บริษัทเป็นผู้ถือสิทธิและอำนาจทั้งหมดในข้อมูลทุกประการในแอพพลิเคชั่นของผู้ใช้บริการ ในกรณีที่บริษัทเล็งเห็นความจำเป็นในการควบคุมหรือปรับปรุงแอพพลิเคชั่น บริษัทสามารถเพิ่มเติม ลบ เปลี่ยนแปลงได้

10.6 การซื้อแพ็คเกจไม่ว่าจะเป็นช่องทางใดๆ ก็ตาม ผู้ใช้บริการไม่สามารถยกเลิก ขอคืน แลกเปลี่ยน หรือแก้ไขใดๆ ได้

บริษัทมีความเป็นเจ้าของหรือมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาบนแอพพลิเคชั่น WEFITNESS  แต่เพียงผู้เดียว ผลงานหรือข้อมูลทั้งหมดบนแอพพลิเคชั่นนี้ ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้าและสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา กรรมสิทธิ์หรือสิทธิอื่นๆ ห้ามมิให้ทำซ้ำ โอน เปลี่ยนแปลง แก้ไข เผยแพร่ หรือในรูปแบบอื่นๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทอย่างเด็ดขาด ผู้ละเมิดจะถูกดำเนินคดีตามกฏหมายอย่างสูงสุด

การตีความและการประยุกต์ใช้ข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการนี้ให้เป็นไปตามกฏหมายประเทศไทย ที่มีผลใช้บังคับ

ข้อตกลงและเงื่อนไขในการให้บริการคลับ

สมาชิกและแขกทุกท่าน รับทราบ และจะต้องปฏิบัติตาม กฎและระเบียบการใช้บริการสถานที่ ดังต่อไปนี้

1. ท่านจะต้องลงทะเบียน ผ่าน WE Fitness application   และจะต้องใช้ application การ เข้า-ออก (Check in) คลับ

2. ท่านจะต้องแลก wristband/บัตร เพื่อใช้สำหรับตู้ล็อคเกอร์ และต้องแลกคืน เมื่อออกจากคลับทุกครั้ง  ท่านจะต้องนำสิ่งของสัมภาระ ออกจากตู้ล๊อคเกอร์ทุกครั้งที่ท่าน ออกจาก วี ฟิตเนส โซไซตี้ คลับ                           

3. ตู้ล๊อคเกอร์เก็บสิ่งของ มีไว้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับท่านเท่านั้น การที่ท่านใช้ตู้ล๊อคเกอร์เก็บสิ่งของนั้น มิได้ใช่เป็นการรับฝากของและทรัพย์สิน ซึ่งทาง บริษัท วี ฟิตเนส จำกัด ขอให้ท่าน อย่านำสิ่งของมีค่าไว้ในตู้ล๊อคเกอร์เก็บสิ่งของโดยเด็ดขาด และทางบริษัทฯ ไม่อนุญาติ ให้ท่านเก็บสิ่งของไว้ใน ตู้ล๊อคเกอร์ ข้ามคืนโดยเด็ดขาด       

4. วี ฟิตเนส โซไซตี้ คลับ จะปลดล๊อคตู้ล๊อคเกอร์ทั้งหมดหลังจากคลับปิดให้บริการ เพื่อนำสิ่งของออกจากตู้ล๊อคเกอร์ทั้งหมด และสิ่งของที่  พบในตู้ล๊อคเกอร์ จะถูกเก็บรักษาไว้เป็นเวลา 30 วัน หลังจากนั้นจะถูกนำไปบริจาคต่อไป  

5. ท่านที่จะเข้ารับบริการกรุ๊ปคลาส สามารถจองคลาสบนแอพพลิเคชั่น WEFITNESS และ Book Ticket เท่านั้น และสามารถจองคลาสล่วงหน้าได้ 7 วัน ,ยกเลิกคลาสก่อนคลาสเริ่มได้ 3 ชั่วโมง,เช็คอินก่อนเวลาคลาส 10 นาที กรณีเมื่อท่านจองคลาสแล้วไม่มาเช็คอินที่คลาส จะไม่สามารถจองคลาสได้ 2 วัน (ยกเว้นคลาสAG/PL 7 วัน)  เพื่อประโยชน์ของทุกท่าน และเปิดโอกาสให้ท่านอื่นๆได้มีโอกาสเข้ารับบริการ    (ขอสงวนสิทธิ์สำหรับท่านที่ได้รับสิทธิ์การเข้าใช้กรุ๊ปคลาสเท่านั้น)

6. ท่านจะต้องนำผ้าเช็ดตัวมาใช้เอง หากท่านไม่ได้นำผ้าเช็ดตัวมา ทางบริษัทฯ จะมีบริการให้เช่าผ้าเช็ดตัวที่คลับ     

7. วี ฟิตเนส โซไซตี้ ไม่อนุญาตให้วางกระเป๋าหรือสิ่งของส่วนตัวใดๆ ไว้บริเวณพื้นที่ออกกำลังกาย โปรดใช้ตู้เก็บสิ่งของสำหรับการเก็บกระเป๋าและสิ่งของส่วนตัวทั้งหมด

8. กิจกรรมต้องห้ามต่าง ๆ ภายใน วี ฟิตเนส โซไซตี้ คลับ                                                                                                  

    O  การใช้ยาสเตรอยดส์ แอลกอฮอล์หรือสารผิดกฎหมายอื่นๆ                                                                     

    O  พฤติกรรมไม่สุภาพ ส่งเสียงดัง หรือ รบกวนสมาชิกท่านอื่น                                                                    

    O  สูบบุหรี่ หรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในบริเวณสถานที่ให้บริการ                                                                           

    O  นำเครื่องดื่มที่บรรจุในภาชนะที่ฝาเปิด หรือสามารถหกได้ง่าย เข้ามาในสถานที่ให้บริการ   

    O  นำอาหารเข้ามารับประทานภายในพื้นที่ออกกำลังกาย และห้องเปลี่ยนเครื่องแต่งกาย        

    O  การฝึกสอนตัวต่อตัวโดยผู้อื่น หรือสมาชิกที่ไม่ใช่พนักงานของบริษัท วี ฟิตเนส จำกัด          

    O  ถ่ายภาพ บันทึกภาพ หรือบันทึกเสียงโดยมิได้รับอนุญาต       

    O  ท่านจะต้องแต่งกายให้เหมาะสม กับการออกกำลังกาย อาทิเช่น ห้ามใส่กางเกงยีนส์  ห้ามใส่รองเท้าแตะ ในขณะออกกำลังการ ห้ามออกกำลังกายด้วยเท้าเปล่า

9. ท่านจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายภายในสถานที่ให้บริการของ วี ฟิตเนส โซไซตี้ คลับ ที่เกิดขึ้นจากท่าน และแขกของท่าน                          

10. ท่านจะต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ตามที่ วี ฟิตเนส โซไซตี้ คลับ จัดทำขึ้น รวมถึงจะต้องทำตามคำแนะนำของพนักงานวี ฟิตเนส โซไซตี้ คลับ ด้วย ท่านจะต้องใช้บริการสถานที่บริการด้วยความสุภาพ และจะต้องเคารพสมาชิกท่านอื่นๆ ท่านจะต้องไม่ส่งเสียงดัง  ไม่ใช้วาจาไม่สุภาพ ดูถูกสมาชิกท่านอื่นๆ รวมถึงทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอื่นๆ          

11.โดยทั่วไป การใช้สถานที่บริษัท วี ฟิตเนส จำกัดจะมีความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นต่อท่านหรือบุคคลอื่น ดังนั้นท่านจึงเข้าใจและสมัครใจยอมรับความเสี่ยงนี้ และและตกลงว่าบริษัท วี ฟิตเนส จำกัดจะไม่ต้องรับผิดชอบต่อการบาดเจ็บใดๆ รวมถึงการไม่จำกัดเพียงการบาดเจ็บของบุคคลทางร่างกาย หรือจิตใจ ความสูญเสียทางเศรษฐกิจ หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นต่อท่าน หรือคู่สมรส ทารกในครรภ์ หรือญาติของท่าน อันเนื่องมาจากความประมาทเลินเล่อ หรือการกระทำอื่นๆ ของบริษัท วี ฟิตเนส จำกัด หรือ บุคคลอื่นใดที่ใช้สถานที่ หากมีบุคคลใดใช้สิทธิเรียกร้องเนื่องจากการบาดเจ็บ ความสูญเสีย หรือความเสียหายดังระบุในเอกสารนี้ ซึ่งเกี่ยวข้องกับท่าน ท่านตกลงที่จะป้องกันบริษัท วี ฟิตเนส จำกัด จากการเรียกร้องดังกล่าว และชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดเกี่ยวกับการเรียกร้องดังกล่าวให้กับบริษัท วี ฟิตเนส จำกัด

12. ในกรณีที่สายรัดข้อมือ (Wristband)/บัตร สูญหายหรือถูกขโมย ท่านจะต้องติดต่อ วี ฟิตเนส โซไซตี้ คลับ เพื่อขอรับ Wristband /บัตร แทน โดยท่านเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรับสาย Wristband/บัตร  (อัตราราคาปรับตามราคาปัจจุบัน)

13. ท่านสามารถนำแขกของท่าน ซึ่งต้องมีอายุ 20 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป เข้ามาใช้บริการในสถานที่ให้บริการของ วี ฟิตเนส โซไซตี้ คลับ ได้โดยมีค่าบริการ 500 บาท /ท่าน/วัน  และแขกของท่าน ดังกล่าวจะต้องปฏิบัติตามกฎ  และระเบียบ ที่ บริษัท วี ฟิตเนส จำกัด กำหนดไว้

14. ท่านที่อายุต่ำกว่า 18 ปี จะต้องมีผู้ฝึกสอนส่วนบุคคลดูแลในระหว่างการออกกำลังกายเท่านั้น และไม่อนุญาตให้ออกกำลังกายหรือใช้บริการในคลับตามลำพัง

15.วี ฟิตเนส ขอสงวนสิทธิ์ และกำหนดประเภทการเข้าใช้บริการ  กรณีอื่นๆ ดังนี้

O  ลูกค้าทดลองเล่น งดให้เข้าใช้บริการ ตั้งแต่เวลา 17:00 – 23:00 . หากพบว่าท่านยังใช้บริการอยู่ตามเวลาดังกล่าว ท่านจะต้องชำระค่าใช้บริการเกินเวลาเป็นจำนวนเงิน 500 บาท ต่อครั้ง ต่อท่าน ต่อวัน(ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

O  ลูกค้าสิทธิบัตรธนาคารกสิกรไทย เวลาในการเข้าใช้บริการ วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ตั้งแต่คลับเปิดให้บริการจนถึงเวลา 17:00 น.(หากเกินเวลาท่านจะมีค่าบริการท่านละ 500 บาท)  สำหรับวันเสาร์ – อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์สามารถเข้าใช้บริการ ได้ทั้งวัน

16. ผู้บริการหรือลูกค้าทุกท่าน ได้อ่านข้อตกลงและเงื่อนไขในการให้บริการคลับครบแล้ว และกดยอมรับเงื่อนไขในแอพพลิเคชั่น WEFITNESS ถือเป็นการยอมรับเงื่อนไขการใช้งานทุกกรณี